Lagga Gamla Prästgård

Lagga Gamla Prästgård

 

Gamla Prästgården, 300-årig byggnad nära Lagga kyrka. Hör också till föreningen.

”Gamla Prästgården”

Vid norra sidan av gårdsplanen till Lagga kyrkherdeboställe ligger socknens äldsta prästgård en låg envåningsbyggnad, som i ett syneprotokoll från år 1777 beskrives såluna: ”En Manbyggning Norr på gården, 26 ¾ aln lång, 12 7/8 aln bred 13 Hwarf hög, un der Näfwer och Torftak… En Sal, 2 nr Kamrar, ett Kiök med en afbalkad Kammare… och en Förstuga." Huset kallas av sock enborna för ”Gamla prästgården”.

       Vid av- och tillträdessyn 5 okt. 1809 funno synemännen ”Man gårsbyggnaden vara så förfallen att den icke genom reparation kun de sättas i bruk, hvarföre detta hus utdömdes, och skulle i dess

ställe ny Manbyggning av Sochnemännen uppsättas.” Sistnämna man byggning uppfördes också påföljande år för tillträdande pastor Pehr Annerstedt och kan ännu ses bevarad på gårdsplanens västra sida.

        ” Gamla prästgården” kom dock att kvarstå såsom överloppshus fram till våra dagar. Huset omtalas i en syn från år 1712, men allt talar för att det är ännu äldre, sannorlikt uppfört av kykoherden i Lagga och Östuna Nikolaus Petri Skute omkring år 1635. Prästgår den är sålunda en av landets allra äldsta. Under åren 1950-1955 har huset restaurerats genom Lagga Hembygds och Fornminnesförenings försorg och under Riksantikvarieämbe tets överinseende. Taket och väggarna har lagats. Interiören har i görligaste mån återställts med utnyttjande av äldre tapet- och färg fragment. Särskilt må framhållas sydvästra kammaren med sina intres santa väggmålningar direkt på timret, vilka efter företagen konservering framträdde i ursprungligt skick. Prästgården fyller numera en uppgift såsom samlingsplats för Lagga sockenbor.  

 

Texten ovan finns i en tavla i gamla prästgården

På tavlans baksida finns texten nedan

 

Denna tavla upphängdes i

gamla prästgården sjusovare-

dagen år 1955 av Herbert Samuelsson i Årby

Väggmålningar med träd och fåglar direkt på timret

Träd med duva